Į titulinį
LIETUVOS MUZIEJŲ VIRTUALIOS PARODOS

Žemaitija ikonografijoje

„Žemaitija ikonografijoje“– virtuali paroda, ku­rio­je tar­si pa­ban­dy­ta trum­pam su­stab­dy­ti is­to­ri­ją, kad tu­rė­tu­me pro­gą dar kar­tą į ją įsi­klau­sy­ti, iš jos pa­si­mo­ky­ti ir pa­gerb­ti šios že­mės di­džia­vy­rius.

Publikuojamos nuotraukos, atvirukai, atvirlaiškiai, dokumentai dau­giau­sia pa­sa­ko­ja apie Tau­ra­gės mies­to, dva­ro, gre­ti­mų mies­te­lių, baž­nyt­kai­mių is­to­ri­ją XX a. pir­mo­je pu­sė­je. Pristatomos ke­lios nuo­trau­kos ir iš to­li­mes­nių Tau­ra­gės ap­skri­ties vie­to­vių.

Šios nuotraukos – iš kolekcininko, žinomo Lietuvos muzikanto, kelių knygų apie Tauragės kraštą autoriaus, Lietuvos dailės muziejaus bičiulio Albino Batavičiaus asmeninio archyvo.

Fo­to­gra­fi­jos mi­si­ja uni­ka­li – bū­ti re­gi­mą­ja ir ne­klys­tan­čia tau­tos at­min­ti­mi. Iš­nyks­ta vals­ty­bės, tau­tos, mies­tai, žmo­nių kar­tos, o fo­to­gra­fi­jos, jei tik jo­se spė­ta už­fik­suo­ti tai, kas nueina į pra­ei­tį, iš­sau­go apie juos at­mi­ni­mą ir daž­nai tai bū­na vie­nin­te­lis ir ne­pa­kar­to­ja­mas vi­zu­a­lus pra­ei­ties pa­liu­di­ji­mo šal­ti­nis.

Žmogui ypač bran­gios tos nuo­trau­kos, ku­rios iš­kal­bin­gai pa­sa­ko­ja apie jo gimtojo kraš­to is­to­ri­ją ir žmo­nes. Vie­nos iš jų pri­me­na reikš­min­gus ir džiu­gius įvy­kius, ki­to­se įam­žin­tos kraštui tra­giš­kos aki­mir­kos. Šios nuo­trau­kos – tar­si met­raš­tis, ku­ris iš­ryš­ki­na tiek ge­rus, tiek ir blo­gus žmo­nių dar­bus. Vie­ni kū­rė, sta­tė mies­tus, ki­ti juos grio­vė, nio­ko­jo.

Daž­na šioje parodoje publikuojama nuo­trau­ka yra ir sa­vo­tiš­kas pa­min­klas tiems, kas di­de­lę da­lį sa­vo gy­ve­ni­mo ati­da­vė Tau­ra­gės kraš­tui. Šiuos žmo­nes nuo­trau­ko­se ma­to­me dir­ban­čius, šo­kan­čius, gro­jan­čius, dai­nuo­jan­čius, vai­di­nan­čius.

Vi­sa, kas su­dė­ta į parodą, bu­vo ren­ka­ma, kau­pia­ma, ren­gia­ma publikavimui ne vie­ne­rius me­tus ir daug žmo­nių pri­si­dė­jo prie to, kad tokia paroda at­si­ras­tų. Už pa­gal­bą, ku­rios buvo su­lauk­ta ren­kant šias nuotraukas, identifikuojant jas, A. Batavičius ir kiti parodos kūrėjai dėkoja visiems, kurie prisidėjo prie tokios parodos atsiradimo.

Na o Lietuvos dailės muziejus dėkoja Albinui Batavičiui, kuris sutiko savo surinktą ikonografinę medžiagą paskelbti šioje virtualioje parodoje.

Autorius nežinomas

Atvirukas „Tauragės rusų stačiatikių cerkvė apie 1913 metus“

Apie 1913 m.

Katalogas
  © LM ISC LIMIS    Visos teisės saugomos Atnaujinta 2016-10-25