EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
 
   

 

 

MUZIEJŲ tarybos nuostatai

PATVIRTINTA                                        
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2003 m. spalio mėn. 29 d. įsakymu      
Nr. ĮV-389                                            

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Muziejų taryba (toliau vadinama - Taryba) yra visuomeniniais pagrindais veikianti institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas sprendžiant muziejų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus.
2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
3. Taryba apie savo veiklą informuoja visuomenę ir ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito kultūros ministrui.

II. TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
4. Svarbiausiasis Tarybos uždavinys yra teikti Kultūros ministerijai pasiūlymus dėl kultūros politikos muziejininkystės srityje formavimo bei šios politikos įgyvendinimo.
5. Vykdydama šį uždavinį, Taryba atlieka šias funkcijas:
5.1. teikia pasiūlymus bei išvadas muziejų plėtotės strategijos, muziejininkystės programų
vykdymo klausimais;
5.2. teikia pasiūlymus bei išvadas dėl įvairios teisinės formos muziejų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo;
5.3. svarsto muziejų programas ir projektus, teikia pasiūlymus dėl jų finansavimo iš valstybės biudžeto;
5.4. teikia Kultūros ministerijai pasiūlymus dėl muziejų veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimo bei tobulinimo;
5.5. svarsto muziejininkystės mokslinių tyrimų kryptis ir jų finansavimą;
5.6. nagrinėja atskirų muziejų veiklos bei muziejų sistemos funkcionavimo klausimus;
5.7. siūlo muziejų darbuotojų kandidatūras valstybiniams apdovanojimams, garbės vardams, premijoms, stipendijoms, valstybinėms pensijoms gauti;
5.8. teikia mokymo ir mokslo įstaigoms pasiūlymus dėl muziejininkystės specialistų rengimo, tobulinimo bei muziejininkystės mokslo plėtojimo;
5.9. nagrinėja, kaip Lietuvos muziejuose laikomasi Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo, vykdomi kiti muziejų veiklą reglamentuojantys teisės aktai;
5.10. svarsto kitus muziejininkystės klausimus, dėl kurių į Tarybą kreipiasi kultūros ministras.

III. TARYBOS TEISĖS
6. Taryba turi teisę:
6.1. išklausyti savo posėdžiuose Kultūros ministerijos, jai atskaitingų muziejų bei valstybės ar savivaldybių muziejų atstovų pranešimus muziejų veiklos klausimais;
6.2. gauti reikiamą informaciją iš Kultūros ministerijos bei valstybės ar savivaldybių muziejų;
6.3. teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms išvadas ir pasiūlymus muziejų darbo tobulinimo klausimais.

IV. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
7. Tarybą sudaro 11 narių, iš kurių 3 narius deleguoja Lietuvos muziejų asociacija, po 2 narius - Savivaldybių muziejų direktorių bendrija ir ICOM Lietuvos nacionalinis komitetas, 4 narius skiria kultūros ministras.
8. Tarybos personalinę sudėtį 3 metų kadencijai tvirtina kultūros ministras. Tarybos narys pareigas gali eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Tarybos sudėtis, pasibaigus kadencijai, atnaujinama ne mažiau kaip 1/3 narių.
9. Taryba iš savo narių paprastąja balsų dauguma renka kadencijos laikotarpiui pirmininką ir jo pavaduotoją.
10. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra - Tarybos pirmininko pavaduotojas, organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.
11. Taryba renkasi ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Neeilinis posėdis gali būti sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva, pusės Tarybos narių reikalavimu arba kultūros ministro iniciatyva.
12. Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.
13. Tarybos nutarimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko (jeigu jo nėra - Tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas.
14. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius.
15. Kultūros ministerija techniškai aptarnauja Tarybos veiklą. Tarybos posėdžiams rengti, dokumentacijai tvarkyti ir protokoluoti posėdžius Kultūros ministerija skiria sekretorių, kuris nėra Tarybos narys.

Dalintis:

 

Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2012.01.06
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute